นางสาวสุจิตรา แก้วใส (นิติกร)

นางสาวสุจิตรา แก้วใส (นิติกร)

หน้าที่

  • กลุ่มงานอำนวยการ
  • กลุ่มงานคดี และงานสอบสวน