นายปรากรณ์  สารกุล(นิติกร)


นายปรากรณ์  สารกุล(นิติกร)

หน้าที่

  • กลุ่มงานการร่างกฏหมาย
  • กลุ่มงานนิติกรรมสัญญาและตอบข้อหารือ