ข้อมูลพื้นฐาน

๑.ชื่อหน่วยงาน

ฝ่ายนิติการ

๒. ที่ตั้ง

ตั้งอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ชั้น ๔ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐

เลขที่ ๑๑๓ หมู่ ๑๒ ตำบลเกาะแก้ว อำเภอ เสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ๔๕๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๖

โทรสาร ๐ ๔๓๕๕ ๖๐๐๙

๓. ภารกิจ

          งานนิติการ เป็นส่วนงานหนึ่งในในสังกัดฝ่ายการเจ้าหน้าที่และนิติการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งต่างๆ งานที่เกี่ยวกับคดีความของมหาวิทยาลัย ทั้งในคดีแพ่ง อาญา ล้มละลาย ปกครอง และทรัพย์สินทางปัญญา งานด้านบังคับคดี หลังจากที่ศาลมีคำพิพากษา งานด้านนิติกรรมสัญญา  งานด้านจรรยาบรรณ งานด้านวินัย และการรักษาวินัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย

. วัตถุประสงค์

          ๑. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานทางด้านกฎหมาย และนิติกรรมของมหาวิทยาลัย สามารถตอบสนองภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับภารกิจและวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเพื่อรองรับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาศักยภาพในการบริการและจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาและอสังหาริมทรัพย์ที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๒. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายและเรื่องที่เกี่ยวข้องแก่บุคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนผู้สนใจทั่วไป รวมทั้งเสนอแนะแนวทาง เจรจา ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมทางด้านกฎหมาย ในปัญหาด้านต่างๆ ของหน่วยงานและบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและคำสั่ง อย่างถูกต้อง ยุติธรรมและโดยสันติวิธี

๓. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุน ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกัน ในด้านกฎหมายระหว่างหน่วยงานภายในแลภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และภารกิจของมหาวิทยาลัย

๔. เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคำสั่งของมหาวิทยาลัย ตลอดจนกฎหมายและหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องในด้านกฎหายจากหน่วยงานภายนอกเพื่อประโยชน์ในการบริหารและบริการ