ภารกิจหลัก

๑. ภารกิจหลัก

๑. ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

๒. จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย

๓. ศึกษาพิจารณา ให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และในข้อเท็จจริง ในการร่างกฎหมาย เสนอความเห็็H็น ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย

๔. ตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ

๕. สอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร รวบรวมเอกสาร,หลักฐาน               ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวน/พิจารณา สรุปสำนวน/เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา

๖. การร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงงานการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

๗. การดำเนินการกับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผิดสัญญาลาศึกษา และสัญญารับทุน

๘. รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี
๙. การดำเนินการบังคับคดี