กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ
๑. ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ๓๐ – ๖๐ วัน นิติกร
๒. จัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย ๑๐ วัน นิติกร
๓. ศึกษาพิจารณา ให้ความเห็นทั้งในข้อกฎหมาย และในข้อเท็จจริง ในการร่างกฎหมาย เสนอความเห็็H็น ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาทางกฎหมาย ๑ วัน นิติกร
๔. ตอบข้อหารือปัญหาทางกฎหมายและทางปฏิบัติทางกฎหมาย ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์หรือสังเคราะห์งานทางด้านกฎหมาย เพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ ๕ วัน นิติกร
๕. สอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร รวบรวมเอกสาร,หลักฐาน ตั้งคณะกรรมการสอบสวน ดำเนินการสอบสวน/พิจารณา สรุปสำนวน/เสนอความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา ภายใน ๑๘๐ วัน นิติกร
๖. การร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงงานการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ๓๐ – ๙๐ วัน นิติกร
๗. การดำเนินการกับข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยที่ผิดสัญญาลาศึกษา และสัญญารับทุน ๓๐ -๖๐ วัน นิติกร
๘. รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการทางคดี ๓๐ วัน นิติกร
๙. การดำเนินการบังคับคดี ภายใน ๑๐ ปี

ตามกฎหมาย

นิติกร