การร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์

การร้องทุกข์ หรือ อุทธรณ์ การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความ รับผิดทางแพ่ง ติดตามและประสานงงานการดำเนินคดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

๑. เรื่องอุทธรณ์ของข้าราชการ

(๑.) กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง ได้แก่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน        ลดขั้นเงินเดือน ให้อุทธรณ์ต่อสภามหาวิทยาลัย ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับแจ้งคำสั่ง การอุทธรณ์และการ พิจารณา อุทธรณ์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๖ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ว่าด้วยการ อุทธรณ์และการ พิจารณาอุทธรณ์มาบังคับใช้โดยอนุโลม

(๒) กรณีอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยร้ายแรง ให้อุทธรณ์ต่อ ก.พ.อ. ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

เรื่องร้องทุกข์ของช้าราชการ

กรณีเมื่อมีช้าราชการผู้ใดเห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือมีความคับช้องใจ เนื่องจากการ กระทำหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ช้าราชการผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อสภามหาวิทยาลัยได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน ได้รับแจ้งถึงการกระทำหรือได้รับคำสั่ง โดยการร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์เป็นไปตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๑๗ และฉบับที่ ๒๒ ว่าด้วยเรื่องร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ซึ่งนำมาบังคับใช้โดยอนุโลม ๗.๓ เรื่องอุทธรณ์ของลูกจ้างประจำ

เมื่อลูกจ้างประจำผู้ใดถูกสั่งลงโทษตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำ ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗ ให้มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยให้ยื่นอุทธรณ์ต่อ อ.ก.ม.มหาวิทยาลัย การอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๒๗.๖/ว ๕๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๑

๒. เรื่องร้องทุกข์ของลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตนโดยไม่ถูกต้อง หรือไม่ปฏิบัติต่อตนให้ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีความคับช้องใจอันเกิดจากการปฏิบัติของผู้บังคับบัญชาต่อตน ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ได้ภายในสามสิบวัน นับแต่วันทราบคำสั่ง โดยยื่นร้องทุกข์ต่ออธิการบดีหรือปลัดกระทรวงเจ้าสังกัด หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด แล้วแต่กรณีว่าเหตุร้องทุกข์เกิดจากผู้บังคับบัญชาในระดับใด โดยการร้องทุกข์และการพิจารณา เรื่องร้องทุกข์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๒๗.๖/ว ๔๐ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๔๑

กรณีเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของพนักงานมหาวิทยาลัยให้นำระเบียบที่บังคับใช้กับช้าราชการ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม สำหรับเรื่องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ของลูกจ้างชั่วคราวให้นำระเบียบของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับ ลูกจ้างของส่วนราชการมาใช้บังคับโดยอนุโลม