โครงสร้าง


ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายนิติการและสำนักงาน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
(อาจารย์สุริยา  ปัญญจิตร)


หัวหน้าฝ่ายนิติการ
(อาจารย์พิมลศักดิ์  นิลผาย)


นางสาวสุจิตรา แก้วใส
(นิติกร)


นายปรากรณ์  สารกุล
(นิติกร)