กลุ่มงานอำนวยการ

งานบริหารทั่วไป

  • – ฝ่ายธุรการและสารบรรณ
  • – ฝ่ายนโยบาย แผน และงบประมาณ
  • – ฝ่ายติดตามและประเมินผล
  • – ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา