กลุ่มงานการร่างกฎหมาย

ร่างหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ

1.แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

1.1 ร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศที่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม

1.2 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย

1.3 ทำประชาวิจารณ์ (กรณีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร)

1.4 นำเข้าที่ประชุม กบ/ กบม. เพื่อพิจารณา

1.5 นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

1.6 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ

 

2. ยกร่างกฎหมาย

2.1 ตรวจสอบข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ ที่ล่าสมัย

2.2 ยกร่างข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ

2.3 นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการร่างกฎหมาย

2.4 ทำประชาวิจารณ์ (กรณีเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของบุคลากร)

2.5 นำเข้าที่ประชุม กบ/ กบม. เพื่อพิจารณา

2.6 นำเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

2.7 แจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ