กลุ่มนิติกรรมสัญญา และตอบข้อหารือทางกฎหมาย

1. งานนิติกรรมและสัญญา

1.1 ตรวจสอบนิติกรรม สัญญา

1.2 ร่างสัญญา หรือข้อผูกพันทางกฎหมาย

 

2. ตอบข้อหารือทางกฎหมาย

2.1 ให้ความเห็นเกี่ยวกับกฎหมายต่อหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2.2 ตอบข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมาย